top of page
algemene-voorwaarden.jpg

                         Algemene Voorwaarden Webwinkel Keur

CATWALK Fashion winkel, CATWALK online shop & CATWALK Home Fashion Party's.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: CATWALK, KvK inschrijving onder naam van Danibo.

Adresgegevens: Gentsestraat 10 - 4561 EJ Hulst
Telefoonnummer: 0031 114315911.
Bereikbaarheid: Maandag tot en met Vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
E-mailadres: catwalkbydaniella@gmail.com
KvK-nummer: 22057943 BTW nummer: NL151202400B01 Bankrekeningnummer: NL09RABO0330015427

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van verzending;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. De consument dient deze instructies zelf aan te vragen bij de ondernemer.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 7 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 7 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of  publicatie op de webshop verstrekte instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending en verpakkingskosten voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen in de vorm van een digitale tegoedbon. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de web winkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. De digitale tegoedbon heeft geen vervaldatum en kan worden verzilverd bij een aankoop in de winkel in Hulst of worden gebruikt bij een nieuwe online bestelling. 

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst. Deze informatie wordt u bij deze door CATWALK verstrekt en is ook te lezen in de tekst bij de rubriek Ruilen & retoruneren zodat de aansprakelijkheid van de ondernemer is voldaan zodat, in het geval van CATWALK, de consument zelf aansprakelijk is voor eventuele waardevermindering.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. In geval van ondernemer CATWALK is aan deze voorwaarde voldaan omdat de consument reeds voor het aangaan van een aankoop van voldoende en duidelijke informatie is voorzien.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, indien van toepassing, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Omdat de ondernemer, CATWALK,  mode- en seizoensgebonden/afhankelijke artikelen aanbiedt houdt de ondernemer zich het recht voor consumentenprijzen incl. btw te wijzigen zonder verdere opgave van redenen. In de meeste gevallen zal de prijswijziging in een verlaging van de verkoopprijs resulteren. Dit o.a. in geval van de gebruikelijke uitverkoop periode. 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richt-prijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan en moeten niet het directe gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn in het geval van de modebranche niet gebruikelijk maar toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met in-gang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheids-voorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De te maken verzendkosten en eventueel verpakkingskosten komen voor rekening van de consument.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantie-termijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

· De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

· De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

· De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Het afleveradres kan en mag afwijken van het factuuradres. 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen, uitvoeren tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo snel als mogelijk en uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. Indien de bestelling niet volledig uitgeleverd kan worden, maar wel reeds is voldaan, zal de ondernemer het bedrag in overleg met de consument terugbetalen
 in de vorm van een digitale tegoedbon

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen in de vorm van een digitale tegoedbon.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. In geval van ondernemer CATWALK zal reeds in een eerder stadium de consument op de hoogte worden gebracht van de feitelijkheden. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

· te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

· tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

· altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

4. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

6. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis en onafhankelijk bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Door en aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren of voldoen middels een digitale tegoedbon.

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de ondernemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze  zowel door de consument als de ondernemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Addendum Gegevensverwerking

Bijlage Algemene Voorwaarden per 1 mei 2018.

De (Danibo) CATWALK organisatie, dus zo ook CATWALK online shop en CATWALK Home Fashion Party's, verder te noemen CATWALK zal bij of in verband met de uitvoering van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar afnemers. Op basis van privacywetgeving wordt de afnemer in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van de Persoonsgegevens en CATWALK, in algemeenheid - als organisatie - als verwerker. Dit addendum bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van persoonsgegevens door de CATWALK organisatie.

Artikel 1. Definities

In deze bijlage van de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Betrokkene(n)”: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

“Datalek(ken)”: een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

“Partijen”: CATWALK, gezamenlijk;

“Persoonsgegevens(s)”: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens - doch niet beperkt tot - de Algemene verordening gegevensbescherming;

“Privacywetgeving”: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens - doch niet beperkt tot - de algemene verordening gegevensbescherming;

“Subverwerker”: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van Danibo, Catwalk en Catwalk Fashion Party's persoonsgegevens verwerkt;

“Verwerker”: Catwalk zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

“Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

“Verwerkingsverantwoordelijke(n)”: Afnemer, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die verwerking nodig zijn;

Artikel 2. Verplichtingen

CATWALK verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door Catwalk gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de afnemer.

Artikel 3. Subverwerkers

CATWALK is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens subverwerkers in te schakelen, mits CATWALK ervoor zorg draagt dat in te schakelen subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op CATWALK rusten op basis van dit addendum. Catwalk blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de afnemer.

Artikel 4. Doorgifte persoonsgegevens

CATWALK zal persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese economische ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van dit addendum en privacywetgeving

Indien de afnemer middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de afnemer CATWALK tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

Artikel 5. Beveiliging

CATWALK treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

Artikel 6. Datalekken

CATWALK zal onverwijld, nadat zij kennis heeft genomen van een datalek, de afnemer hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:

1. het datalek;

2. de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);

3. wanneer het datalek heeft plaatsgevonden;

4. het aantal personen van wiens persoonsgegevens mogelijk bij het datalek zijn betrokken;

5. het type persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers, emailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens).

6. de technische maatregelen die door CATWALK zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

CATWALK verstrekt op verzoek van afnemer nadere informatie over het datalek, voor zover noodzakelijk voor afnemer om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen te voldoen en CATWALK actief bij te staan ingeval sprake is van een datalek en de daaruit volgende meldplicht voor CATWALK aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de telecomwet.

Artikel 7. Verzoeken van betrokkenen

In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent CATWALK hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien werkdagen nadat afnemer CATWALK daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die afnemer nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door afnemer aangegeven persoonsgegevens, voor zover afnemer geen zelfstandige toegang heeft tot deze gegevens vanuit de dienstverlening van CATWALK.

Artikel 8. Back-up van persoonsgegevens

CATWALK, of een aan CATWALK  gelieerde subverwerker, maakt minimaal één keer per dag een reservekopie van alle persoonsgegevens.

Artikel 9. Geheimhouding

CATWALK verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze overeenkomst van alle persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. CATWALK garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van persoonsgegevens aan derden.

Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 10. Duur en beëindiging

De verplichtingen van CATWALK uit hoofde van dit addendum duren ook ná beëindiging van de overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover CATWALK nog toegang heeft tot persoonsgegevens.

Bij beëindiging van de overeenkomst is afnemer zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Direct of uiterlijk na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding zal Catwalk de aan haar verstrekte persoonsgegevens vern
ietigen. CATWALK kan afwijken voor zover ten
aanzien van bepaalde persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende
wettelijke bewaartermijn of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de afnemer
de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

Cookie statement CATWALK

CATWALK maakt gebruik van cookies en overige technieken op haar website. Vanzelfsprekend willen wij jouw privacy waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van jouw bezoek aan de CATWALK shop optimaliseren. Daarom achten wij het van belang dat je weet hoe, waarom en welke cookies wij gebruiken. Hieronder volgt een uitleg over het gebruik van cookies door CATWALK.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die bij jouw bezoek van de Website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de CATWALK webshop terugsturen.

Wat zijn de overige technieken?

JavaScripts en web beacons zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Vrijwel alle bestaande websites en apps maken gebruik van cookies en overige technieken. Door cookies en andere technieken te gebruiken, zorgt Catwalk in algemeenheid er bijvoorbeeld voor dat:

* het surfen op de Catwalk site(s) makkelijker en prettiger voor je wordt

* je bij het gebruik van de Catwalk website(s) niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren

* we je speciale functionaliteiten kunnen aanbieden

* we kunnen bijhouden hoe de Catwalk website wordt gebruikt en waar deze nog verbetering behoeft.

* we kunnen bijhouden hoe vaak een advertentie en/of aanbieding wordt getoond

Toestemming

 
CATWALK maakt alleen gebruik van cookies en andere technieken voor zover je hier vooraf toestemming voor hebt verleend. Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Ook kun je je toestemming voor cookies altijd weer intrekken. Mocht je helemaal geen cookies willen ontvangen, dan kun je de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen om het gebruik van cookies volledig te blokkeren. Let er wel op dat sommige functionaliteiten dan worden uitgeschakeld. Je kunt nog wel de CATWALK website(s) raadplegen voor informatie over onze acties en producten. Ook kun je de instellingen van jouw internetbrowser zodanig aanpassen, dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Verderop in dit Cookie Statement wordt dit nader uitgelegd.

Welke cookies gebruiken wij?

Catwalk, in algemeenheid, maakt gebruik van verschillende cookies. Hieronder volgt een toelichting op de cookies die door ons gebruikt worden en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

* Functionele of noodzakelijke cookies Functionele of noodzakelijke cookies helpen de CATWALK website(s) naar behoren te functioneren. Deze anonieme cookies zorgen er onder meer voor dat:

* Jouw voorkeuren, zoals taal, locatie en het gewenste aantal te tonen zoekresultaten worden opgeslagen. Ook onthouden deze cookies bijvoorbeeld de artikelen die je in het winkelmandje plaatst en informatie die je in (bestel)formulieren opneemt;

* Jouw browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je de CATWALK website(s) optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken;

* Je de mogelijkheid hebt jouw inloggegevens op te slaan zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;

* Je via de CATWALK website(s) betalingen kunt doen;

* Het mogelijk is misbruik van of mogelijke problemen op onze CATWALK website en andere diensten op te sporen. Denk bijvoorbeeld aan de registratie van een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist. Het is dan ook niet mogelijk om je voor deze cookies af te melden.

* Analytics: CATWALK maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de CATWALK websit(s) te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt CATWALK inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de CATWALK website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de CATWALK website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat alle CATWALK Websites optimaal werken.

CATWALK verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar Website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

* het IP-adres

* technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm

* vanaf welke pagina je op de CATWALK website bent gekomen

* wanneer en hoe lang je de CATWALK Website bezoekt of gebruikt

* of je gebruik maakt van functionaliteiten van de CATWALK website.

* welke pagina's je bezoekt op de CATWALK website(s)

Sociale media cookies van derden

Dit zijn cookies die functionaliteiten van sociale media websites mogelijk maken. Via de CATWALK website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest. Met behulp van deze sociale media cookies kun je informatie op de Catwalk website met anderen delen c.q. aanbevelen. Kom je op een webpagina terecht waarop een sociale media button staat afgebeeld en je klikt daarop, dan worden er door die sociale media partij cookies op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Met deze cookies wordt onder meer informatie over je browser en de websites die je hebt bezocht met jouw IP-adres verzameld.

Via de Catwalk website worden video’s getoond die afkomstig zijn van derden, waaronder bijvoorbeeld YouTube. Deze derde partijen plaatsen cookies die het mogelijk maken om de video’s aan jou te tonen. Ook kunnen er cookies worden geplaatst die worden gebruikt om jouw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen. Voor de cookies die deze derden plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, zijn nadere voorwaarden van die partijen van toepassing. CATWALK is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van derden. CATWALK verwijst naar de voorwaarden van de volgende partijen: Facebook, Twitter, Google+, Twitter, LinkedIn, Pinterest.

Advertentie cookies

Met deze cookies houdt Catwalk bij hoeveel en welke advertenties je hebt gezien van CATWALK en/of van derden die via de CATWALK website worden getoond.

CATWALK maakt op de website gebruik van zogenaamde re-targeting c.q. re-marketing technologieën. Op die wijze kunnen wij interessante en gepersonaliseerde aanbiedingen aan jou doen. Om dit te kunnen doen plaatst CATWALK cookies die het mogelijk maken om jouw surfgedrag op de CATWALK website(s) te volgen en een profiel van jouw surfgedrag in kaart te brengen. Op basis van dit profiel kan CATWALK gepersonaliseerde advertenties aan jou tonen op websites van derden.

Website aanbevelingen, voorkeuren en interesse cookies

Dit zijn cookies die voorkeuren en interesses op basis van jouw websitebezoeken onthouden. Op basis hiervan passen wij voor jou bij het volgende bezoek soms de inhoud van de CATWALK website aan.

Uitlezen informatie zonder cookies

Buiten het plaatsen van cookies, leest CATWALK ook informatie uit jouw browser en mobiele apparaat zonder dat een cookie is geplaatst. Zodoende verzamelt CATWALK (technische) eigenschappen van jouw computer of mobiele apparaat en door jou gebruikte software, zoals: het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. Deze informatie wordt door CATWALK gebruikt om jouw surfgedrag te kunnen volgen en haar diensten nog beter op jouw gebruik te kunnen afstemmen.

Browserinstellingen en verwijderen van cookies

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, dan kun je jouw browserinstellingen daarop aanpassen. In dat geval krijg je een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn ook verwijderen. De door jou gegeven toestemming aan CATWALK voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je bovendien te allen tijde intrekken door jouw browserinstellingen daarop aan te passen, zodanig dat jouw browser geen cookies accepteert en/of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Dit kan wel tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de CATWALK website niet- of niet goed meer werken.

Hoe je je browserinstellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Onderstaand is één en ander stapsgewijs uitgelegd:

Cookies verwijderen in Internet Explorer

Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browse geschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox

Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'.

Cookies verwijderen in Chrome

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat 'Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen' aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'.

Cookies verwijderen in Safari

Klik op het radar icoontje rechts bovenin. Klik op preferences, ga naar "Privacy" en klik op "Remove All Website Data". Je kunt ook op "Details" klikken en geselecteerde gegevens verwijderen.

Beste klant,

 

Deze voorwaarden bieden o.a. inzicht in uw rechten als consument bij CATWALK. Service en klantvriendelijkheid hebben bij ons absoluut de hoogste prioriteit. 

Ik dank u alvast voor het vertrouwen in onze CATWALK organisatie.

We zullen je niet teleurstellen!

Met warme groet,

Daniëlla Boddaert.

CATWALK Hulst.

Cookies_edited.png
DSC01663.JPG
fotodaan.jpg
opgelet.png
Shopping lady 2 png.png
Attentie png.png
bottom of page